Wednesday, April 19, 2017

ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

హనుమానంజనానూః వాయుపుత్రో మహాబలః
రామేష్టః ఫల్గుణ సఖః పింగాక్షో మిత విక్రమః
ఉదధికక్రమణశ్చైవ సీతాశోక వినాశకః
లక్ష్మణప్రాణ దాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా
ద్వాదశైతానినామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః
తస్యంమృత్యుంభయంనాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్||

పై ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రంను పఠిస్తే.. మృత్యుభయం తొలగిపోతుంది. అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయమవుతాయని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు అంటున్నారు.

శ్రీ ఆంజనేయ ప్రార్ధన మరియు దండకం


ప్రార్ధన:

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తిప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం
భజే హం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం
భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం
బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి
నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ
నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై
రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే
నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ 

దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్
దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై
స్వామి కార్యార్థమై యేగి శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి
సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి
వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి
కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్

లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్
యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి
యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్‌జేసి
సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున్నీలులన్ గూడి
యాసేతువున్ దాటి వానరుల్‍మూకలై పెన్మూకలై
యాదైత్యులన్ ద్రుంచగా రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి
బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్‍వైచి యాలక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగానప్పుడే నీవు
సంజీవినిన్‍దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా
కుంభకర్ణాదుల న్వీరులం బోర శ్రీరామ బాణాగ్ని
వారందరిన్ రావణున్ జంపగా నంత లోకంబు లానందమై యుండ
నవ్వేళను న్విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు చేయించి,
సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి,
యంతన్నయోధ్యాపురిన్‍జొచ్చి పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న
నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మి లేరంచు మన్నించి శ్రీరామభక్త ప్రశస్తంబుగా
నిన్ను సేవించి నీ కీర్తనల్ చేసినన్ పాపముల్‍ల్బాయునే భయములున్

దీరునే భాగ్యముల్ గల్గునే సామ్రాజ్యముల్ గల్గు సంపత్తులున్ కల్గునో
వానరాకార యోభక్త మందార యోపుణ్య సంచార యోధీర యోవీర
నీవే సమస్తంబుగా నొప్పి యాతారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్ స్థిరమ్ముగన్
వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి శ్రీరామ శ్రీరామయంచున్ మనఃపూతమైన ఎప్పుడున్ తప్పకన్
తలతునా జిహ్వయందుండి నీ దీర్ఘదేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై రామ
నామాంకితధ్యానివై బ్రహ్మతేజంబునన్ రౌద్రనీజ్వాల
కల్లోల హావీర హనుమంత ఓంకార శబ్దంబులన్ భూత ప్రేతంబులన్ బెన్
పిశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీత్యాదులన్ గాలిదయ్యంబులన్
నీదు వాలంబునన్ జుట్టి నేలంబడం గొట్టి నీముష్టి ఘాతంబులన్
బాహుదండంబులన్ రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని
రుద్రుండవై నీవు బ్రహ్మప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి
రారోరి నాముద్దు నరసింహ యన్‍చున్ దయాదృష్టి
వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామియో యాంజనేయా నమస
సదా బ్రహ్మచారీ నమస్తే నమోవాయుపుత్రా నమస్తే నమస్తే నమః.

Download

కార్యసిద్ధిని చేకూర్చే శక్తివంతమైన ఆంజనేయ శ్లోకాలు... ఇవే


కార్యసిద్ధిని చేకూర్చే శక్తివంతమైన ఆంజనేయ శ్లోకాలు... ఇవే

హనుమంతుడు కార్యసాధకుడు. భక్తితో హనుమంతుడిని కొలిచిన వారికి వారి కోరికలు తప్పక నెరవేరతాయి. భక్తులు వారి వారి కోరికను అనుసరించి ఆంజనేయ శ్లోకాలను భక్తితో స్మరిస్తే కార్యసిద్ధి సాధించగలుగుతారు.

1. విద్యా ప్రాప్తికి:-
పూజ్యాయ, వాయుపుత్రాయ వాగ్ధోష వినాశన!
సకల విద్యాంకురమే దేవ రామదూత నమోస్తుతే!!

2. ఉద్యోగ ప్రాప్తికి :-
హనుమాన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వా పీడా వినాశినే!
ఉద్యోగ ప్రాప్త సిద్ధ్యర్థం శివరూపా నమోస్తుతే!!

3. కార్య సాధనకు :-
అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తమకిమ్ వద!
రామదూత కృపాం సింధో మమకార్యమ్ సాధయప్రభో!!

4. గ్రహదోష నివారణకు :-
మర్కటేశ మహోత్సాహా స్రవ గ్రహ నివారణ!
శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష శ్రియం దాపయామ్ ప్రభో!!

5. ఆరోగ్యమునకు :-
ఆయుః ప్రజ్ఞ యశోలక్ష్మీ శ్రద్ధా పుత్రాస్సుశీలతా!
ఆరోగ్యం దేహ సౌఖ్యంచ కపినాథ నమోస్తుతే!!

6. సంతాన ప్రాప్తికి :-
పూజ్యాయ ఆంజనేయ గర్భదోషాపహారిత్!
సంతానం కురమే దేవ రామదూత నమోస్తుతే!!

7. వ్యాపారాభివృద్ధికి :-
సర్వ కళ్యాణ దాతరమ్ సర్వాపత్ నివారకమ్!
అపార కరుణామూర్తిం ఆంజనేయం నమామ్యహమ్!!

8. వివాహ ప్రాప్తికి :-
యోగి ధ్యే యాం ఘ్రి పద్మాయ జగతాం పతయేనమః!
వివాహం కురమేదేవ రామదూత నమోస్తుతే!!

ఈ శ్లోకాలను ఆయా కార్యసిద్ధిని కోరుకునేవారు 40 దినాలు నిష్ఠతో స్మరిస్తూ, ప్రతిరోజు ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళి శక్తికొద్దీ ప్రదక్షణా సంఖ్యా నియమాన్ని అనుసరించి ప్రదక్షణాలు చేసి ఆ స్వామిని పూజిస్తే తమ తమ కార్యాలలో విజేతలు అవుతారు.

Monday, October 22, 2012

Ghantasala Bhakthi Geetaalu

GHANTASALA BHAKTHI GEETALU
Tracks List:
01 Suklam.mp3
02 Vaatapi.mp3
03 Dinakara.mp3
04 Nee Daya.mp3
05 Sesha Saila.mp3
06 Mukoti.mp3
07 Edukondala.mp3
08 Jaya Jaya.mp3
09 Seshadri.mp3
10 Tiruvenkata.mp3
11 Namo Venkatesaiah.mp3
12 Jaya Jaya.mp3
13 Tirumala Mandira.mp3
14 Panduranga.mp3
15 Om Namahsivaiah.mp3
16 Adikulani.mp3
17 Sriman Narayan.mp3
18 Ranga.mp3
19 Dinakara.mp3
20 Maduram.mp3
21 Jaya Jaya.mp3
22 Jagadabi.mp3
23 Devi.mp3
24 Mata.mp3
25 Sri khira.mp3
26 Sri Hari.mp3
27 Nadireyi.mp3
28 Omkara.mp3
29 Omnamo.mp3
30 Krihsna.mp3
31 Deva Deva.mp3
32 Siva Sankari.mp3
33 Rama Ragurama.mp3
34 Kondapy.mp3
35 Sehsa Saila.mp3
36 Manikya Veena.mp3
37 Merugu.mp3
38 Gana Gana.mp3
39 Neela Gagana.mp3
40 Simhachalam.mp3
41 Manojapam.mp3
42 Nadabindu.mp3
43 Mukoti.mp3
44 Anandam.mp3
45 Rada Mohana.mp3
46 Pralaya.mp3
47 Neeguna.mp3
48 Ramaiah Tandri.mp3
49 Edukondala.mp3
50 Sri Venkatesa.mp3
51 Edukondala.mp3
52 Hari Ye.mp3
53 Neelavarna.mp3
54 Kanarara.mp3
55 Sri Rama.mp3
56 Devadeva.mp3
57 Jaya Vani.mp3      
58 Sambo Shankara.mp3
59 Jaya Jaya Venkatesa.mp3
60 Veeradhi.mp3
61 Hey Prabo.mp3
62 Esagireesa.mp3
63 Kowsalya Tanaya.mp3
64 Deenulanu Kapadu.mp3
65 Tirumala Giri.mp3
66 Sharanu.mp3
67 Seshadri.mp3
68 Ha Krishna.mp3
69 Bale Bale.mp3
70 Veye Venuvulu.mp3
71 Jayahe.mp3
72 Sri Rama.mp3
73 Mohanaroopa.mp3
74 Rama Rama.mp3
75 Sri Sailavasa.mp3
76 Jayavani.mp3
77 Om Namah Sivaya.mp3
78 Seha Sailavasa.mp3
79 Jaya Jaya.mp3
80 Jaya Jaya.mp3
81 Koti Deepa.mp3
82 Megasyamam.mp3
83 Harahara.mp3
84 Amma.mp3
85 Jaya Vaani.mp3
86 Jaya Gana Nayaka.mp3
87 Jaya Rama.mp3
88 Dwara Palura.mp3
89 Ramaiah Tandri.mp3
90 Pahirama Prebo.mp3
91 Jayaragu.mp3
92 Rama Neenamam.mp3
93 Oh! Rama Sri Rama.mp3
94 Karuna.mp3
95 Oh! Tirumalesa.mp3
96 Sri Nagacha.mp3
97 Maditalacheno.mp3
98 Siva Sankari.mp3
99 BHAGAVAT GEETHA.mp3

Sai Mahadeva Songs

Album: Sai Mahadeva
Artist: S.P. Balasubrahmanyam
Release Date: 2011

.:Tracks List:
1. Baba Saranam
2. Maam Pahimaam
3. O Sai Maa Sai
4. Om Sai Sai Sarana
5. Sacharitamu
6. Kalavara Padaku

Listen Sample Tracks 


Click here to play full tracks 
Download all tracks from Hotfile

Saturday, September 15, 2012

All Mantras


Lakshmi Mantra: Om Shrim Maha Lakshmiyei Namaha
“Om and salutations to She who provides abundance.”
Affirmations:  “I am abundance,” “I live in an abundant universe,” "I have everything I need."

Lalita Mantra: Om Sri Chakra Vasinyai Namaha, Om Sri Lalitambikayai Namaha
“Om and salutations to She who resides in as the Sri Chakra, who is the source of all power in the universe.”
Affirmations:  “I trust myself,” “I trust my universe.”

Gayatri Mantra: Om Bhoor Bhuvassuvah
                        Tat Saviturvarenyam
                        Bargo Devasya Dheemahi
                        Dhiyo Yo Nah Prachodayaat

Affirmation and translation: "May there be peace on mortal, immortal and divine plans.  I meditate upon the most brilliant splendor of the Sun God.

May he stimulate our intellect (so that we are inspired to take the right action at the right time.)"

Saraswati Mantra: Om Eim Shreem Hreem Saraswati Devyai Namaha
“Om and salutations to the feminine Saraswati principle.”
Affirmation: “I am truth, “I am wisdom.”

Durga Mantra: Om Dum Durgayei Namaha
Salutations to She who is beautiful to the seeker of truth.
Affirmations:  “I will protect you,” “I am worthy,”  “I am safe.”

Tara Mantra: Om Tara Tuttare Ture Swaha
Affirmation & Translation:  “Tara, you are the embodiment of compassion. Free me from all suffering and fear.”

Kali Mantra: Om Klim Kalikayei Namaha
“Om and salutations. I attract She who is dark and powerful
Affirmation:  “I am a powerful being,”  “Time is on my side.”

Aham Prema, Aham Brahmasmi
“I am Divine Love”, “I am Brahma”

Tuesday, May 15, 2012

Hanuman Chalisa...A Spritiual Prayer Of Lord Hanuman...

  Listen MS Rama Rao Telugu Hanuman Chalisa

Download


- రచన -
M.S. Ramarao


శ్రీ హనుమను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక చరణములు
బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు
బుద్బుధములని తెలుపు సత్యములు || శ్రీ||

హనుమాన్ చాలీసా

జయ హనుమంత జ్ఞానగునవందిత
జయ పండిత త్రిలోక పూజిత
రామ దూత అతులిత బలధామ
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామ
ఉదయ భానుని మధుర ఫలమని
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన
కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష
కుండలమందిత కుంచితకేస ||శ్రీ||

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి
రాజపదవి సుగ్రివున నిలిపి
జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని
జలధి లంఘించి లంక జేరుకొని
సూక్ష్మరూపమున సితను జూచి
వికతరూపమున లంకను గాల్చి
భిమ రూపమున అసురలను జంపి
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన ||శ్రీ||

సిత జాడగని వచ్చిన నిను గని
శ్రీ రఘు వీరుడు కౌగిట నినుగొని
సహస్ర రీతుల నిను గొనియాడగ
కాగల కార్యము నీపై నిడగ
వానరసేనతో వారధి దాటి
లంకేసునితో తలబడి పోరి
హోరు హోరున పోరు సాగిన
అసురసేనల వరుసను గూల్చిన ||శ్రీ||

లక్ష్మణ మూర్చ తో రాముడడగ
సంజీవిని దేచ్చిన ప్రాణప్రదాత
రామ లక్ష్మణుల అస్త్ర దాటికి
అసురవీరులు అస్తమించిరి
తిరుగులేని రామభాణము
జరిపించెను రావణ సంహారము
ఎదురు లేని ఆ లంకాపురమున
ఏలికగా విభీశునను జేసిన ||శ్రీ||

సీతారాములు నగవుల గనిరి
ముల్లోకాల హారుతులందరి
అంతులేని ఆనంద ఆశ్రువులే
అయోద్యాపురి పొంగి పొరలే
సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీ కాంతువదం నీ హృదయం
రామచరిత కర్ణామృత గాన
రామనామ రసామృత పాన ||శ్రీ||

దుర్గమమగు ఎ కార్యమైనా
సుగామమే యగు నీకృప జాలిన
కలుగు సుఖములు నినుసరనన్న
తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న
రామద్వారపు కాపరివైన నీ
కుత్తడి మీర భ్రంహాదుల తరమా
భూత పిశాచ సాఖినీ డాకినీ
భయపడిపారు నీ నామజపము విని ||శ్రీ|
ధ్వజవిరాజ వజ్రశరీరా
భుజబలతెజా గదాధరా
ఈశ్వరాంశ శంభూత పవిత్రా
కేసరి పుత్రా పావన గాత్ర
సనకాదులు బ్రమ్హాది దేవతలు
శారద నారద ఆదిశేషులు
యమ కుభేర దిగ్పాలురు కవులు
పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల ||శ్రీ||
"సోదర భారత నామానా " యని
శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హనుమా
సాదుల పాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురుల పాలిత కాలుడవన్నా
అష్ట సిద్ధి నవనిధులకు దాతగ
జానికీమాత దీవించెనుగ
రామరసామ్రుత పానము జేసిన
మ్రుత్యుం జయుడవై వెలసిన ||శ్రీ||
నీ నామ భంజన శ్రీ రామ రంజన
జన్మ జన్మాంతర దుఖభంజన
ఎచ్చటఉండిన రఘువరదాసు
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు
ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు
స్థిరముగా మారుతి సేవాలు సుఖములు
ఏందెందున శ్రీ రామ కీర్తన
అందందున హనుమాన నర్తన ||శ్రీ||
శ్రద్ధగ దీనిని ఆలకిమ్పుమా
శుభామఘు ఫలములు కలుగు సుమా
భక్తి మీరి గానము చేయగ
ముఖ్తి కలుగు గౌరీసులు సాక్షిగా
తులసీదాస హనుమాన చాలీసా
తెలుగున సులువుగా నలుగురు పాడగా
పలికిన సీతారాముని పలుకున
దోశాములున్న మన్నిమ్పుమన్న ||శ్రీ||
మంగళ హారతి గొను హనుమంత
సీతారామ లక్ష్మణ సమేత |
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత
నీవే అంతా శ్రీ హనుమంతా ||

ఓం శాంతిహి శాంతిహి శాంతిహి
శ్రీ రామర్పనమస్తు  

Sunday, December 11, 2011

Saranam Ayyappa : Dr. K.J.YESUDASU - Volume 02

SARANAM AYYAPPA : Dr. K.J.YESUDASU
By: K.J.YESUDASU & others
.: Part - 02 Tracks List :.48 - Saranagathi.mp3  62 - Sabarigerisa.mp3 
49 - Saranam Sri.mp3  63 - Harivarasanam.mp3 
50 - Sandhyavela.mp3  64 - Kaliyugajagannivasa.mp3 
51 - Harivarasanam.mp3  65 - Om Shri Ganapathiye.mp3 
52 - Vegalenu Swamy.mp3  66 - Swaranga Shobithe.mp3 
53 - Swamy Ayyappa.mp3  67 - Adaitya Murthive.mp3 
54 - Hari Hara Vasam.mp3  68 - Thindagathom.mp3 
55 - Kanipinche.mp3  69 - Vainchestham.mp3 
56 - Mansaina Nigudilo.mp3  70 - Pambanadilo.mp3 
57 - Jagamulanetha.mp3  71 - Ganeshaganapathi.mp3 
58 - Sabarimalanu.mp3  72 - Ayyapa Saranani Ne Kooda.mp3 
59 - Eswara Jagdeswara.mp3  73 - Padithea.mp3 
60 - Dharamasasthrave.mp3  74 - Ethainadi.mp3 
61 - Sankamulanudachu.mp3 
Download SARANAM AYYAPPA  Dr. K.J.YESUDASU Part - 02
Tracks from below links:
Hotfile | Fileserve | Rapidshare

Thursday, December 8, 2011

SARANAM AYYAPPA : Dr. K.J.YESUDASU - Volume 01

SARANAM AYYAPPA : Dr. K.J.YESUDASU
By: K.J.YESUDASU & others

.: Part - 01 Track List :.


01 - Slokam By K.J. Yesudas.mp3 25 - Gaganalalo.mp3
02 - Lakshmivanigananatha.mp3 26 - Saginamu Saginamu.mp3
03 - Edakelathavu.mp3 27 - Kaliyugamu.mp3
04 - Kanneswamineeku.mp3 28 - Kantineeru.mp3
05 - Vuyyalajampalalo.mp3 29 - Prakruti.mp3
06 - Karteekamragane.mp3 30 - Pallavinchu.mp3
07 - Jeevithamchinnadi.mp3 31 - Swamynarchinchu.mp3
08 - Needeekshateesukunna.mp3 32 - Swamy Aalinchu Getham.mp3
09 - Kaliyugajagannivasa.mp3 33 - O Ayyappa Swami.mp3
10 - Ayya Dharshanam.mp3 34 - Swamini Choosedi Bhagyame.mp3
11 - Naa Madi Swarnalayam.mp3 35 - Dharma Dhara Lokathetha.mp3
12 - Swami Geetalu.mp3 36 - Ne Jyaothini Kanagakadhilithi.mp3
13 - Swamiyye Ayyappa.mp3 37 - Ayya Ayya.mp3
14 - Sabari Saila Nivasa.mp3 38 - Santosham Santosham.mp3
15 - Kaarhikamasamulo.mp3 39 - Sabaresa Swami Ra Ra.mp3
16 - Makara Sankranhi.mp3 40 - Saginamu Saginamu.mp3
17 - Sabarigirinada.mp3 41 - Adyapoojitha.mp3
18 - Toli Yatrikuda.mp3 42 - Pavana Mou.mp3
19 - Aantha Dukkamu.mp3 43 - Padunenimidimetlu.mp3
20 - Melokovayya.mp3 44 - Enthaga Ninnu.mp3
21 - Prati Bakhuni.mp3 45 - Padalani Manasentho.mp3
22 - Kondapy.mp3 46 - Sabari Sikhareme.mp3
23 - Bootha Gana.mp3 47 - Andalu Chende.mp3
24 - Makaradeepam.mp3 
Download SARANAM AYYAPPA  Dr. K.J.YESUDASU Part - 01
Tracks from below links:
Hotfile | FileServe | Rapidshare
 
 

Wednesday, October 26, 2011

Vinayaka Chavithi Pooja Vidaanam, Story

Vinayaka Chavithi Pooja Vidaanam
Vinayaka Chavithi is also known as Vinayaka Chaturthi is the Hindu festival of Ganesha also called Vinayagar in Tamil Nadu, the son of Shiva and Parvati, who is believed to bestow his presence on earth for all his devotees in the duration of this festival. It is the day Shiva declared his son Ganesha as superior to all the gods. Ganesha is widely worshiped as the god of wisdom, prosperity and good fortune and traditionally invoked at the beginning of any new venture or at the start of travel.Related Posts with Thumbnails

Popular Posts